گواهینامه های سال ۹۷ به بعد موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گواهینامه های سال ۸۸ به بعد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


گواهینامه موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس(تا سال ۹۶)

گواهینامه مجتمع فنی دیباگران

تــــوجــــــــــــه:

۱- گواهینامه ها بدون مهر فاقد اعتبار می باشد. 

۲- در صورت الصاق عکس به این گواهینامه ها (گواهینامه های سال ۸۸ به بعد)، عکس می بایست ممهور به مهر برجسته گروه باشد.

۳- کلیه گواهینامه های صادره گروه آموزشی نوید شامل موسسه فرهنگی هنری نوید آموزان پارس، مجتمع فنی دیباگران نوید پارس و همچنین موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس که تاریخ صدور آن ها از تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۱ به بعد باشد تنها به همراه هلوگرام امنیتی گروه آموزشی نوید معتبر خواهد بود. سایر گواهینامه های گروه آموزشی نوید (موسسه زبان انگلیسی نوید) و یا گواهینامه های صادره قبل از تاریخ فوق شامل این موضوع نخواهند بود.

طرح لوگو گواهینامه ها 

گواهینامه های قبل از سال ۸۸

نمونه گواهینامه مجتمع فنی دیباگران

تــــــوجــــــه: گواهینامه ها ( قبل از سال ۸۸ )بدون عکس ممهور به مهر گروه فاقد اعتبار می باشد.